توضیحات

تندیس فلزی سانتریفیوژ

جنس تندیس فلری سانتریفیوژ :

آلومینیوم با ماشین کاری

جنس پایه: چوب